Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz


Školní rok 2022/2023

 


COVID - INFORMACE

 


Školní rok 2021/2022

 

 

Speciální základní škola a Praktická škola je zřízena za účelem poskytnout základní všeobecné vzdělání se zřetelem na mentální, tělesné nebo smyslové postižení. Vychází z cílů a úkolů strategických dokumentů: Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Postupuje podle dvou nejdůležitějších resortních zákonů a to zákon č 561/ 2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb. Škola je v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. s účinností od 1. září 2016.

Vyučuje se zde podle oboru:

Základní škola

 • 79–01-C/01   Základní škola praktická
 • 79–01-B/01   Základní škola speciální a Přípravný stupeň základní školy speciální

Střední škola

 • 78-62-C/01   Praktická škola jednoletá
 • 78-62-C/02   Praktická škola dvouletá

Kurz k získání základů vzdělání


Hlavní vizí školy je:

Vytvářet prostor pro všechny žáky zdravotně postižené a harmonicky rozvíjet celkovou osobnost žáka s využitím dostatku vědomostí, dovedností, schopností a návyků potřebných v životě.

Základní cíle školy:

 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání.
 • Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 • Rozvíjet osobnost každého žáka se zřetelem na jeho postižení, aby byl schopen se v maximální možné míře zapojit samostatně do běžného života jako demokratický občan.

Škola je otevřena dětem, které z různých důvodů nevyhovují docházce na běžné ZŠ:

 • Děti s nerovnoměrně vyzrálou CNS.
 • Děti s neurotickými poruchami.
 • Děti se smyslovým a tělesným postižením.
 • Děti zdravotně oslabené s vícečetným postižením.
 • Děti s mentální retardací všech stupňů.
 • Děti s vadami autistického spektra.
 • Děti s poruchami komunikace a těžší poruchou řeči, děti nemluvící.

Jsme schopni poskytnout:

Metodu globálního čtení, splývavé čtení, znak do řeči, AAK, VOKS, metodu dobrého startu, logopedickou péči, arteterapii, muzikoterapii, relaxační chvilky a rehabilitační aktivity, psychomotorická a rehabilitační cvičení, psychorelaxační místnost - snoezelen, zdravotní tělesnou výchovu, výuku německého jazyka, sociálně- právní poradenství, výchovné poradenství při etopedických problémech, netradiční výtvarné techniky (drátkování, malba na sklo).